EAS

easi logo

Projekt „Orthez OÜ ressursitõhususe investeeringud” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Investeeringu käigus soetab Orthez OÜ uue CNC-töötlemiskeskuse ja saepurusilo (tornikujuline mahuti). Orthez OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Uute seadmetega väheneb ettevõtte elektrienergiatarbimine 10%, toodang kasvab 1%/aastas ja tekib võimekus hakata efektiivselt turustama saepuru.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 1% suurune ressursikasutuse paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästu eesmärgi täitmiseks soetatakse innovatiivne kasutajasõbraliku juhtimisega CNC-töötluskeskus ja automaatikaga silo filtersüsteemiga, mis panustab ettevõtte tootmisprotsessi ressursisäästu ja ressursitootlikkusse.

Meetme tulemusena: 

  • hangitakse innovatiivne CNC-töötluskeskus, mis kiirendab tootmisprotsesse ja suurendab seeläbi tootmismahtusid;

  • laiendatakse ja suurendatakse tootmisliinide saematerjali jäätmete kogumise võimekust ning tõstetakse selle tagajärjel nii toodangu kui ka puidujäätmete toodetava toodangu kogust, kuna kõrvaldatakse silode täitumisest tingitud seisakud;

  • toimuvad CNC- töötluskeskuse kiiremad töötlusoperatsioonid ning sellest tingituna tarbib seade vähem elektrienergiat;

  • ühendatakse tootmisseadmed puidujäätmete silo konveierite ja aspiratsiooniga, et tagada sujuvam tootmisprotsess ning lõpetada käsitsi puidujäätmete liigutamine; alustatakse saepuru müüki kõrvaltegevusena, sest suurem silo võimaldab tagada saepuru tellijatele piisavat mahtu, et põhjendada saepuru transporti kliendile või poolhaagise tellimist;

  • juhitakse puidujäätmete silo automaatikaga ning tagatakse puhtam saepuru laadimine poolhaagisesse.

Toetuse summa (EUR):
183 550